Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle webpagina’s waarvan Essentieel wonen, of diens wettelijk vertegenwoordiger eigenaar is.
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Essentieel Wonen of diens wettelijk vertegenwoordiger te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).
 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger geven geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger sluiten iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

De op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

De inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger geplaatste gevens en infomatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten.

(vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Essentieel Wonen, of diens wettelijk vertegenwoordiger zijn

De Essentieel Wonen, of diens wettelijk vertegenwoordiger – websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger hebben geen zeggenschap over die sites. Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger zijn niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.
 

Misbruik
Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger zullen hun rechten, daar waar zij zulks opportuun achten, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordigers behouden zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kunnen Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger de toegang tot de webpagina monitoren.

 

Toepasselijkheid
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Essentieel Wonen en diens wettelijk vertegenwoordiger – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.
’s-Hertogenbosch
Julianaplein 8
5211 BC ’s-Hertogenbosch
 
 
Haaren
Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV Haaren
© Essentieel Wonen | Disclaimer